Regulamin wynajmu domków Pod Mazurskim Niebem

Uniknij nieporozumień i ciesz się spokojnym wypoczynkiem w pięknym otoczeniu.

§ I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych i korzystania z usług w obiekcie Pod Mazurskim Niebem. Dokonanie rezerwacji lub zameldowania jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej podmazurskimniebem.pl

§ II. Doba hotelowa

1. Domki w obiekcie Pod Mazurskim Niebem wynajmowane są na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że został on wynajęty na dobę. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11.00 dnia następnego. Jeśli Gość nie wymelduje się do godz. 11.00 zostanie obciążony kosztem kolejnego noclegu. Meldowanie odbywa się w godzinach od 15.00 do 20.00.

§ III. Rezerwacja i meldunek

1. Pobyt w obiekcie Pod Mazurskim Niebem odbywa się na podstawie zgłoszonych z wyprzedzeniem rezerwacji przy użyciu rezerwacji on-line, telefonicznie zgłaszając do obsługi lub bezpośrednio w momencie zakwaterowania.
2. Rezerwacja jest skuteczna dopiero z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie obiektu.
3. Gość w momencie zakwaterowania osobiście wypełnia kartę meldunkową. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązku meldunkowego dokonuje opiekun prawny.
4.
W przypadku dokonania rezerwacji i niepojawienia się Gościa w zadeklarowanym terminie przyjazdu, obiekt zastrzega sobie prawo do zatrzymania zadatku w całości oraz anuluje rezerwację, chyba że Strony umówią się inaczej. Nie ma możliwości przekazania domku osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres, za który gość uiścił opłatę.

§ IV. Płatność

1. Ceny obowiązujące w obiekcie Pod Mazurskim Niebem podane są w walucie polskiej. Płatności dokonuje się w walucie polskiej za pośrednictwem przelewu bankowego lub gotówką na miejscu.
2. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i deklarowane w momencie dokonania rezerwacji.
3. Gość dokonując rezerwacji on-line zobowiązany jest do uiszczenia całej opłaty za pobyt.
4. Gość dokonujący rezerwacji telefonicznej i deklarujący zapłatę na miejscu zobowiązany jest do przyjazdu w godzinach pracy obsługi w dni robocze od 15:00 do 20:00.
5.
Brak zapłaty w wyznaczonym przez system rezerwacji lub przez obsługę terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji.
6.
Zwrot opłaconej rezerwacji on line możliwy jest po anulowaniu rezerwacji na co najmniej 7 dni przez planowanym przybyciem.
7. W przypadku nieprzybycia Gościa w zaplanowanym terminie, skrócenia pobytu, rezygnacji z rezerwacji, odmowy zameldowania Gościa z przyczyn podanych w regulaminie, opłat wniesionych za dobę hotelową, nie zwracamy.
8. Płatności za usługi dodatkowe, nieobjęte rezerwacją, dokonuje się przy ich zamawianiu.
9.
Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Gościa zgłoszone przy zameldowaniu. Dane do faktury należy podać przy dokonywaniu rezerwacji i zameldowaniu. Faktura wystawiana jest do 7 dni roboczych. Po upływie powyższego terminu lub nie spełnieniu warunków, obiekt Pod Mazurskim Niebem odmówi wystawienia faktury. Faktura wysyłana jest elektronicznie na podany adres e-mail.

§ V. Warunki i zakres usług

1. Obiekt Pod Mazurskim Niebem świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
2. W ramach usługi noclegowej do dyspozycji Gościa udostępnia się parking niestrzeżony, dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi.
3. Usługi dodatkowe płatne, dodatkowa pościel, istnieje możliwość dostawienia łóżeczka dziecięcego dla dzieci do lat 3.
4. Cena noclegu obejmuje komplet pościeli. Wymiana pościeli w trakcie pobytu odbywa się za dodatkową opłatą.
5. Obiekt nie odpowiada za awarie i ich skutki, które są od niego niezależne.

§ VI. Obowiązki Gościa związane z zakwaterowaniem

1. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do telewizora, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
2. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pod rygorem kary w kwocie 300 zł za każde naruszenie zakazu.
3. Na terenie Obiektu Pod Mazurskim Niebem obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania lub posiadania środków narkotyzujących, substancji psychotropowych, jakichkolwiek innych zakazanych substancji, spożywania alkoholu, oraz palenia, pod rygorem kary w kwocie 300 zł za każde naruszenie zakazu. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym.
4. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
5. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia, poza: komputerami przenośnymi, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami.
6. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć okna w pokoju oraz sprawdzić czy po opuszczeniu pokoju drzwi zostały zablokowane przez zamek.
7. Prosimy o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie. Nie ponosi on odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
8. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach i innych wspólnych pomieszczeniach.
9. Obiekt Pod Mazurskim Niebem nie akceptuje zwierząt na terenie obiektu. Jeżeli pokój nie został oddany w umówionym czasie, obsługa ma prawo, nawet pod nieobecność Gościa, wejść do pokoju, spakować rzeczy Gościa i pozostawić je, na koszt i ryzyko Gościa, w miejscu do tego przeznaczonym do czasu ich odbioru przez Gościa. Koszt spakowania rzeczy wynosi 50,00 zł. Koszt przechowania rzeczy Gościa liczy się za dobę 10,00 zł. Po terminie 30 dni zostaną one przekazane do najbliższego Biura Rzeczy Znalezionych lub zutylizowane.
10. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku, gdy Gość podczas pobytu rażąco naruszył regulamin, albo w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
11. Obiekt Pod Mazurskim Niebem może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku obiekt zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
12. W przypadku naruszenia podczas pobytu Gościa postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu Pod Mazurskim Niebem. Należność za usługę nie podlega wówczas zwrotowi.
13. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa naruszającego porządek, godność innych osób lub ich dobra osobiste, obiekt zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb porządkowych i poproszenia Gościa o opuszczenie terenu obiektu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
14. W wypadku podejrzenia naruszenia przez Gościa porządku prawnego na terenie obiektu, w szczególności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Pod Mazurskim Niebem może niezwłocznie zawiadomić o sprawie oraz wezwać na miejsce stosowne służby.
15. Za interwencję służb porządkowych, a wynikających z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi on pełną odpowiedzialność finansową, o ile zajdzie taka ewentualność.
16. Na prośbę pracownika recepcji Gość jest zobowiązany wylegitymować się.
17. W obiekcie nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych m.in. – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
18. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
19. Goście są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową oraz do jej przestrzegania oraz do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

§ VII. Zmiana cen

1. Obiekt Pod Mazurskim Niebem zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.
2. Zmian cen nie wpływa na już dokonane rezerwacje.

§ VIII. Reklamacje

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje właściciel.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.
Reklamacje zgłoszone po wymeldowaniu się z pokoju nie będą rozpatrywane.

§ IX. Odpowiedzialność

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia, przedmiotów i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
3. Obiekt w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Gości z przyczyn niezawinionych.
4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rzeczy prywatne Gościa wniesione do i pozostawione bez opieki.
5. Każdy Gość bierze odpowiedzialność za siebie oraz swoje rzeczy osobiste.
6. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
7. W przypadku zaistniałych uszkodzeń, zniszczeń i zabrudzeń wykraczających poza normalne używanie Gość zostanie obciążony kwotą wynikającą z aktualnego cennika zniszczeń lub niniejszego Regulaminu.
8. Przez cały czas pobytu w obiekcie małoletni muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
9. Gość zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego lub odwiedzających go osób zarówno w przydzielonym pokoju, jak i na terenie obiektu. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania) spowoduje wszczęcie postępowania sądowego. W wypadku celowego działania, Gość lub inna osoba może ponosić też odpowiedzialność karną.

§ X. Ochrona danych osobowych

1. Dokonując rezerwacji, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego, odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest obiekt Pod Mazurskim Niebem. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany.

§ XI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z realizacją umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby obiektu.
2. Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Prawem właściwym do sporów pomiędzy obiektem Pod Mazurskim Niebem a Gościem jest prawo polskie.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem regulaminu z języka polskiego na język obcy nadrzędnym jest polska wersja regulaminu.
5. Obiekt zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie.

Życzymy udanego pobytu!

§ XII. Dane firmy, adres do korespondencji

Marcelina Maksymow Artystyczne Ciacho
ul. Ratuszowa 1B, 11-100 Mrągowo